Regulamin

Dział I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.vitabuerlecithin.pl (dalej: „Serwis”).
2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu będzie interpretowane jako wyrażenie zgody na warunki określone Regulaminem bez zastrzeżeń. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.
3. Serwis prowadzony jest przez Takeda Polska sp. z o.o. z siedzibą: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000237611 o nr NIP: 5262868535, nr REGON: 140182656, kapitał zakładowy 81 000,00 zł (dalej: „Właściciel”)
4. Serwis ma charakter informacyjno-promocyjny i ma na celu prezentację produktów Właściciela. W niektórych przypadkach, dodatkowo, Użytkownicy korzystający z Serwisu mogą skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności kontaktować się z ekspertem, celem skonsultowania swoich wątpliwości, zgłaszać działania niepożądane.
5. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest:
a. posiadanie dostępu do Internetu,
b. zainstalowanie najnowszej wersji dowolnej przeglądarki internetowej,
c. włączenie obsługi JavaScript oraz zainstalowanie wtyczki Flash Player,
d. akceptacja plików „cookies”.

Dział II. Rodzaj i zakres usług. Warunki korzystania z Serwisu
1. Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z jego funkcjonalności i usług bez konieczności rejestracji.
2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i dobrowolne. W dowolnym momencie Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Serwisu.
3. Serwis w ramach swojej działalności prowadzi akcje informacyjne, edukacyjne, marketingowe, udostępnia artykuły oraz przedstawia produkty Grupy Takeda.
4. W wybranych przez Właściciela przypadkach Użytkownicy Serwisu za pośrednictwem zakładki „Zapytaj Eksperta” mają możliwość zadawania pytań lub skontaktowania się z Ekspertem Serwisu w celu skonsultowania swojego przypadku.
5. Serwis ma charakter wyłącznie informacyjny, a informacje w nim zawarte nie stanowią porady lekarskiej. Żadnej z informacji zamieszczonych w Serwisie lub oferowanych w ramach świadczonych usług nie należy rozumieć jako sugestii iż:
a. możliwe jest uniknięcie porady lekarskiej lub zabiegu medycznego,
b. nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt leczniczy lub suplement diety poprawi swój stan zdrowia,
c. nieprzyjmowanie produktu leczniczego lub suplementu diety może pogorszyć lub polepszyć stan zdrowia danej osoby,
d. produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.
6. Część Serwisu zawierająca specjalistyczne informacje medyczne może być dostępna jedynie dla osób uprawnionych do wystawiania recept, po potwierdzeniu prawa do wykonywania zawodu.

Dział III. Reklamacje
1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku, gdy Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są prawidłowo realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail: info.warszawa@takeda.com lub w formie pisemnej na adres Właściciela określony w Dziale I niniejszego Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji i datę zdarzenia.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w najszybszym możliwym terminie, w miarę możliwości nie dłuższym niż 14 dni.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres pocztowy lub e-mail wskazany przez Zgłaszającego w zgłoszonej Reklamacji. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać przekazana z wykorzystaniem innych środków komunikacji.
5. W przypadku braku akceptacji stanowiska Właściciela opisanego w odpowiedzi na reklamację, Zgłaszający może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.

Dział IV. Dane osobowe i Polityka prywatności
1. Administratorem danych przetwarzanych przez Serwis w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Takeda Polska sp. z o.o. z siedzibą: Al. Jerozolimskie 146A, 02-305 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000237611 o nr NIP: 5262868535, nr REGON: 140182656 oraz o kapitale zakładowym 81 000,00 zł.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych, konkursowych, a w szczególności:
a. informacyjnych skierowanych na prowadzenie działań profilaktycznych i prozdrowotnych,
b. w związku z obsługą korespondencji spływającej za pośrednictwem Serwisu,
c. przy rozpatrywaniu reklamacji,
d. dla potrzeb technicznych i statystycznych Serwisu.
3. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Użytkowników:
a. adresy e-mail,
b. adresy IP,
c. inne dane podane dobrowolnie przez Użytkowników.
4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane powyżej. Udzielając informacji, Użytkownik potwierdza, iż godzi się na przetwarzanie danych w/w opisanych celach. Każdy Użytkownik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Więcej szczegółów na temat ochrony danych osobowych dostępne jest w Polityce Prywatności.

5. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa (np. organom ścigania).
6. Serwis wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
7. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Więcej szczegółów na temat tzw. cookies dostępne jest w Polityce Cookies.

Dział V. Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej
1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, postanowieniami umów wiążących Użytkownika z Właścicielem lub obowiązującymi przepisami prawa, Właściciel ma prawo do wykorzystania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. W takim przypadku Właściciel powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
2. Właściciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania z Usługi przez Użytkownika. Przez niewłaściwe korzystanie z Usługi należy rozumieć w szczególności dostarczanie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, nieaktualnych, nieścisłych lub mogących w jakikolwiek inny sposób wprowadzać w błąd, a także dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
3. Właściciel zwraca uwagę, że w związku ze świadczeniem Usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych.
4. Infomacje udostępniane przez Serwis zostały opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, ubytki spowodowane korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika, w szczególności związane z dostępem, użyciem lub pobieraniem materiałów z Serwisu, powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i Serwisu, błędów systemu komputerowego.
6. Korzystając z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i zasad etycznych, w tym do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7. Właściciel jest uprawniony do usunięcia wszelkich treści. co do których powziął podejrzenie co do ich bezprawności.
8. Użytkownicy nie mogą w Serwisie umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Użytkownikom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób, a w szczególności Użytkownikowi Serwisu zabrania się rozpowszechniania materiałów:
a. zawierających treści mogące naruszać lub naruszające dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
b. zawierających treści mogące naruszać lub naruszające obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki propagowane przez Właściciela,
c. zawierających treści promujące, zachęcające lub oferujące podejmowanie działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub zasadami etycznymi,
d. zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy;
e. zawierających treści pornograficzne.

Dział VII. Postanowienia końcowe
1. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Serwisu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Serwis wyłącznie dla celów informacyjnych.
2. Serwis zawiera treści chronione prawem, w tym prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania tychże praw (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
3. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu lub zaprzestania jego prowadzenia, również bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników o podejmowanych działaniach.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu. Informacja o dacie wejścia w życie nowej wersji Regulaminu będzie każdorazowo umieszczona w treści Regulaminu.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3.11.2016r.

Zobacz również