Polityka prywatności

Takeda Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 68, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000237611 o nr NIP: 5262868535, nr REGON: 140182656 oraz o kapitale zakładowym 81 000,00 zł. (dalej: „Takeda”) działa z poszanowaniem prywatności Użytkowników (osób korzystających z Serwisów – stron internetowych administrowanych przez Takeda” i jest administratorem danych osobowych Użytkowników.

Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie wszelkich zasad udostępniania przez Użytkowników danych osobowych podczas korzystania z niniejszej strony internetowej.
Użytkownik korzystający z niniejszej strony internetowej zgadza się na warunki określone Polityką Prywatności, zatem poprzez przekazanie danych Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych i udostępnia je dobrowolnie. Użytkownik ma prawo wglądu do zgromadzonych danych, ich weryfikacji i zmiany, a także może żądać usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
Takeda będzie wykorzystywać przekazane dane osobowe (w tym imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) tylko w celu, w jakim zostały przekazane np. w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, umożliwienie zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego, rozwoju świadczonej usługi lub Serwisu, do prowadzenia działalności edukacyjnej lub marketingowej. W przypadku treści przeznaczonych dla osób uprawnionych do wystawiania recept Takeda może poprosić Użytkownika o podanie dodatkowych danych, w szczególności numeru identyfikującego prawo wykonywania zawodu, by dokonać weryfikacji danych osób, które są uprawnione do uzyskania treści dedykowanych wyłącznie osobom uprawnionym do wystawiania recept.

Wszelkie dane są przechowywane i przetwarzane w sposób mający zapewnić ich bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Należy jednak pamiętać, że transmisja danych w formie elektronicznej zawsze może rodzić niebezpieczeństwo ich utraty lub wydostania się do wiadomości nieuprawnionych – na skutek bezprawnych działań osób trzecich.

Takeda może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom, z których usług korzysta w związku z administrowaniem Serwisem, a także innym spółkom z grupy Takeda. Zostaną one zobowiązane do zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa i nie będą uprawnione do wykorzystania danych osobowych w celach innych niż te, dla których zostały przekazane. Ponadto, Takeda może przekazywać dane osobowe organom państwowym lub podmiotom odpowiedzialnym w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w zakresie zgłaszania działań niepożądanych.

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki Prywatności bez podania przyczyny. Informacja o dacie wejścia w życie nowej wersji Polityki Prywatności będzie każdorazowo umieszczona w jej treści.
Wszelkie pytania, prośby i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności lub danych przetwarzanych i gromadzonych na stronie Serwisu proszę kierować mailowo na adres: info.warszawa@takeda.com lub listownie na adres siedziby Takeda.
Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 3.11.2016r.

Zobacz również